Entendre la factura 2.0TD períodes

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

ATENCIÓ!

El Govern espanyol ha aprovat la rebaixa de l’IVA de la factura elèctrica del 21 fins al 10%. La mesura, vigent fins al 31 de desembre de 2024, afecta els contractes de fins a 10 kW de potència, i s’aplica sempre que el preu de l’energia al mercat no baixi considerablement. Podeu veure els detalls de la mesura a aquesta notícia.

El sistema elèctric actual és complex, i és per això que pot ser una mica complicat entendre les factures d’electricitat, que estan, en part, regulades per llei. A continuació desgranem els diferents apartats de les factures de contractes amb la tarifa 2.0TD períodes, amb petites explicacions per tal que sigui més entenedor (per als casos de contractes amb maxímetre, les especificacions les expliquem al final). Pots veure una mostra de factura al final del text.

Així doncs, en aquest article parlarem de:

 

Part superior de la factura

Al començament hi ha les dades de la factura, la titularitat, i les dades de pagament. També hi trobaràs el resum de la factura: els diferents conceptes facturats i el seu import i l’import total. Més endavant, a la segona pàgina, hi figuren el detall d’aquests conceptes (ho comentem més avall).

Electricitat utilitzada

L’apartat següent fa referència a la informació de l’electricitat utilitzada. En primer lloc, trobaràs un gràfic amb l’històric del consum dels mesos anteriors. 

A continuació hi ha una taula amb les dades d’ús d’electricitat, que provenen de les lectures del comptador: les de la lectura inicial i les de la lectura final d’aquest període de facturació. A sota hi ha el “total període”, el total del consum que hi ha hagut en aquest període de facturació. 

Aquestes dades hi són per a cadascun dels tres períodes horaris d’energia: el període punta, el període pla i el període vall. Hi ha aquesta distinció perquè l’energia consumida té un preu diferent segons el moment en què s’empri (segons el període horari). Així doncs, hi trobaràs l’energia que has utilitzat durant les hores en què hi ha hagut el període punta, la que has fet servir durant les hores del període pla i la que has utilitzat durant el període vall. Tens més informació sobre aquests períodes d’energia a l’article del Centre d’Ajuda sobre la Tarifa 2.0TD períodes, i a la notícia que explica la Tarifa 2.0TD


Si tens un contracte amb la modalitat d’autoproducció amb compensació simplificada, t’apareixerà també l’energia excedentària, també separada per períodes segons el moment en què s’ha generat i bolcat a la xarxa elèctrica.

Abans de l’apartat següent, t’informem de la mitjana de la despesa diària d’energia (peatges i càrrecs inclosos) dels 12 mesos anteriors. A mesura que les distribuïdores ens van facilitant les dades, aquí també trobes el màxim de potència que has requerit en l’últim any . També et posem l’enllaç de la teva distribuïdora, on hauries de trobar les mateixes dades.

Dades del contracte

A continuació trobaràs el detall de les dades del contracte. Al concepte de “potència contractada (kW)” figura la potència que tens per a cadascun dels dos períodes de potència (punta i vall). És possible que tinguis la mateixa potència als dos períodes (de fet, és molt probable, si no és que tens un cotxe elèctric o un aparell que necessiti molta potència i el vulguis utilitzar a les nits i caps de setmana). Tens més informació sobre els períodes de potència a la notícia de la Tarifa 2.0TD, i també pots consultar l’article del Centre d’Ajuda sobre “Com saber quina potència necessito”. 

Peatges i segments tarifaris

Com que els peatges que s’apliquen depenen del tipus de tarifa (segons les que ha establert la CNMC), al costat de “peatges de transport i distribució” es detalla la tarifa que determina quins peatges s’aplicaran a la factura. El mateix passa amb els càrrecs: els estableix el Ministeri, i són uns o altres en funció del “segment tarifari”. Així doncs, el número que apareix al costat del “segment tarifari” fa referència al tipus de càrrecs que s’han d’aplicar a la factura.

Codi CUPS

A les dades del contracte t’apareix també el CUPS, el Codi Universal de Punt de Subministrament. És el número identificatiu de cada punt de subministrament (com si fos el seu DNI). Veuràs que s’hi indica també una data final de contracte; tingues en compte que, si no indiques el contrari, els contractes es renoven automàticament cada any (tal com estableixen les Condicions generals) i que no hi ha permanència. 

Avaries, urgències i reclamacions

A la segona pàgina hi ha un apartat amb el contacte de la teva distribuïdora, amb la qual has de contactar en cas d’avaria o urgència, i l’apartat “Reclamacions comercialització Som Energia”, amb les dades de contacte en cas que vulguis fer una reclamació a Som Energia respecte a la comercialització. També hi trobaràs la informació sobre el sistema arbitral de consum, que és l'instrument que les administracions públiques posen a disposició de la ciutadania per resoldre de manera eficaç els conflictes que sorgeixen en les relacions de consum. A totes les teves factures trobaràs l’enllaç a la pàgina oficial del Ministeri, que recull el contacte de les Juntes Arbitrals de Consum de cada zona. Per a més informació pots consultar l’article següent: Què haig de fer per presentar una reclamació a organismes externs?

A continuació hi ha el detall de la factura, que explica com s’ha calculat cada concepte, tot seguit ho veurem. 

Facturació per potència contractada

Mostra quant pagaràs en funció de la potència que tens contractada, que no depèn del consum d’energia que hagis fet. S’hi multiplica el preu de cada kW pels kW que tens contractats (per exemple, 3,80 kW). Com que el preu de cada kW és anual, es divideix el preu per 365 (o per 366, els anys de traspàs) i es multiplica pel nombre de dies a facturar.  

Com que hi ha dos períodes de potència i el preu de la potència és diferent per a cada període, aquest càlcul es fa dues vegades, en funció de les potències que tens contractades a cadascun dels dos períodes, i aplica en cada cas el preu de la potència per al període corresponent. 

A aquest article del Centre d’Ajuda trobaràs una explicació més extensa de la facturació de la potència, acompanyada d’algun exemple.

A sota tens, del total de l’import de la potència, el que correspon a conceptes de peatges d’accés a la xarxa i càrrecs (conceptes regulats i fixats pel Govern) en referència a la potència contractada. Aquests conceptes, com diem, ja estan inclosos al total de la potència (línies superiors).

Si la factura comprèn un període temporal en què hi ha hagut un canvi de preus, aquest apartat estarà doblat: hi haurà dues línies de cada concepte, que correspondran als dos períodes amb els dos preus. El mateix passarà a l’apartat de “facturació per energia utilitzada”, ho expliquem amb més detall a sota. 

Facturació per electricitat utilitzada

Mostra quant pagaràs en concepte d’electricitat que has utilitzat. Com comentàvem més amunt, com que hi ha tres preus d’electricitat (segons el període horari en què l’hagis utilitzat), se sumen tres càlculs:

 • Respecte al període punta, se’n multiplica el preu per la quantitat d’electricitat utilitzada (pots veure els preus que estableix la cooperativa al web, a l’apartat de tarifes de Som Energia) (la dada que s’indicava més amunt, a la informació de l’electricitat utilitzada).
 • Respecte al període pla, es fa el mateix: multiplicar el preu de l’electricitat d’aquest període per la quantitat d’electricitat utilitzada. 
 • I el mateix respecte al període vall

Igual que passa amb la potència, si la factura comprèn un període temporal en què hi ha hagut un canvi de preus, aquest apartat estarà doblat, hi haurà dues línies de cada concepte: una per a cada període de temps, que inclourà el preu de l’energia, la quantitat utilitzada i el preu final.  

Per exemple, si una factura va del 23 de setembre al 14 d’octubre i l’1 d’octubre hi ha hagut un canvi de preus, hi haurà un primer apartat amb els preus de l’energia del 23 al 30 de setembre, l’energia utilitzada que correspon del 23 al 30 de setembre, i l’import a pagar per aquest concepte. A sota, hi haurà tres files més, amb els preus de l’energia de l’1 al 14 d’octubre, l’energia utilitzada que correspon de l’1 al 14 d’octubre, i l’import a pagar per aquest concepte

A la imatge, l’exemple és d’una factura que va del 17 de gener al 14 de febrer, en el supòsit que l’1 de febrer hi ha hagut un canvi de preus. La part superior correspon als dies de gener (amb uns preus), i la part inferior correspon als dies de febrer (amb uns altres preus).

Entre els dies 1 d’octubre i 31 de maig, i en aplicació del RDL 10/2022, a les factures hi apareix una línia afegida, corresponent al mecanisme d’ajust del gas. Aquesta línia indica el preu d’aquest concepte (que és variable segons el període, i, per tant, en cada factura serà diferent). L’import final depèn de l’electricitat consumida total en el període facturat. No depèn, doncs, dels períodes horaris (punta, pla, vall) en què s’hagi utilitzat l’energia. Per a més informació, podeu llegir aquesta notícia del blog i aquest article del Centre d’Ajuda

En el cas de participar en el Generation kWh

Si el contracte participa del Generation kWh, també trobarà aquí la quantitat d’energia que li pertoca aquell mes al preu GkWh. En els casos en què l’electricitat GenerationkWh que li pertoca sigui igual o superior a la quantitat total d’energia que ha utilitzat, la fila corresponent a l’electricitat utilitzada sense preu Generation kWh apareixerà amb un zero.

Peatges i càrrecs en l'energia

Dins el concepte d’electricitat utilitzada hi ha inclosos els imports dels càrrecs i peatges, que determinen la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i el Govern, i que per a cada factura van en funció de la quantitat d’electricitat utilitzada en els tres períodes. En trobaràs el detall després de la facturació per electricitat utilitzada (tot i que ja estan inclosos al concepte de facturació per electricitat).

En el cas de disposar d'autoproducció

En el cas dels contractes que tinguin activada la modalitat d’autoproducció amb compensació simplificada, aquí els apareixerà la compensació que els pertoca. S’extreu de multiplicar l’electricitat excedentària pel preu de compensació dels excedents. Com que és compensació, hi apareix en negatiu. Tal com està establert legalment, només es pot compensar fins a arribar al total del concepte d’electricitat utilitzada per tant, en els casos en què la compensació per energia excedentària superi el total d’electricitat utilitzada, aquí hi apareixerà una altra línia (ajustament límit de compensació per autoconsum) amb un import en positiu, per tal que el resultat de sumar els tres conceptes sigui zero. 

Altres conceptes

A continuació figuren altres conceptes, que s’han d’afegir a la factura: 

 • Bo social: el cost que aporta cada contracte en el finançament del bo social. Sobre aquest concepte s’aplica l’impost de l’electricitat i l’IVA.
 • Impost d’electricitat: és un impost regulat pel govern. S'aplica el 5,11269% sobre el qual pagues per la potència contractada i l’energia utilitzada. A aquest impost, igual que al lloguer del comptador i altres conceptes, també s’aplica l'IVA.
 • Lloguer de comptador: és un cost que pagues a la distribuïdora a través de la nostra factura. És un valor regulat per llei, independent de l'empresa comercialitzadora amb la qual tinguis contractada la llum.
 • IVA: actualment s’aplica un IVA del 21% sobre gairebé tots els imports: la potència contractada, l’electricitat utilitzada, el bo social, el lloguer del comptador, l’impost elèctric, possibles càrrecs addicionals per modificacions, altes o altres conceptes… En el cas de les Canàries, s’hi aplica l’IGIC (Impost general indirecte canari). Al donatiu voluntari no s’aplica l’IVA ni l’IGIC.
 • Altres conceptes que poden aparèixer a la factura: 
  • Drets d'accés, d'extensió, i d’enganxament: només en cas que hi hagi modificacions contractuals, altes de subministrament i modificacions de la connexió. Són recàrrecs regulats, i els cobra la distribuïdora a través de la nostra factura.
  • Donatiu voluntari a Som Energia: les persones i entitats que fan el donatiu voluntari (una aportació d’un cèntim per cada kWh que utilitzen, i que destinem al desenvolupament de la cooperativa) poden veure reflectit el concepte a aquest apartat. L’import és el resultat de multiplicar un cèntim pel nombre de kWh emprats. 

La suma de tots aquests conceptes (facturació per potència contractada, facturació per electricitat utilitzada, bo social, impostos i altres costos) fa l’import total de la factura.

A continuació hi ha informació amb l’enllaç al comparador de preus de la CNMC.

A continuació hi ha un gràfic que mostra el destí de l’import de la factura, és a dir, quina proporció de la factura va a parar a impostos, quina als costos de producció d’energia i quina als càrrecs, peatges de transport i distribució i lloguer del comptador.  

Altres aspectes

A la tercera pàgina de la factura hi ha les explicacions de diversos aspectes relacionats amb l’electricitat: l' origen, l’impacte ambiental, i els certificats de garantia d’origen.

Més informació

Si vols saber més detalls de la factura o bé com pots estalviar en la factura de la llum, en pots fer formació gratuïta a l’Aula Popular, i també consultar aquest altre article del Centre d’Ajuda.

A continuació pots veure un model de factura (amb autoproducció activada).

 

Contractes amb maxímetre

Els punts de subministrament que tenen la tarifa 2.0TD períodes i maxímetre (per exemple, algunes comunitats veïnals o punts de subministrament amb elements no interrompibles) tenen les peculiaritats següents, que es veuen reflectides a la factura.

A l’apartat del detall de les lectures trobaràs les lectures del maxímetre, que indiquen la potència màxima registrada per a cadascun dels períodes. Si la potència registrada supera la potència contractada, s’aplica una penalització. A aquest altre article pots llegir quin és el cost dels excessos de potència per als contractes amb tarifa 2.0TD i maxímetre. En els casos que hagi passat això, el cost d’aquest excés de potència el trobaràs a l’apartat del detall de la factura, a sota de la facturació per potència contractada.


A continuació pots veure un model de factura amb maxímetre:

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte