Punts de subministrament amb “elements no interrompibles”

Els punts de subministrament en els quals hi ha presència d’algun element no interrompible” presenten unes peculiaritats que cal tenir en compte.

Es consideren “elements no interrompibles” aquells aparells elèctrics que el personal tècnic que emet el butlletí o certificat elèctric consideri que no poden tenir una interrupció del servei elèctric, com per exemple:

  • Ascensors.
  • Equips de ventilació forçada en garatges.
  • Grups de pressió de subministrament d’aigua per a consum humà i per extinció d’incendis.
  • Porta de garatge elèctrica.

Possibilitat de passar a facturació per maxímetre en el cas de tarifa domèstica

La llei (RD 1454/2005) permet que un punt de subministrament amb tarifa domèstica (fins a 15 kW de potència contractada) i amb la presència d’un o més elements no interrompibles pugui passar a facturació per maxímetre amb la condició que la potència contractada sigui igual o superior a la suma de les potències nominals d’aquests elements (la potència nominal és la potència màxima que pot assolir l’aparell en qüestió). 

Has de tenir en compte que, en els punts de subministrament que facturen amb maxímetre, la potència no està limitada, a diferència de l’interruptor de control de la potència (ICP) de les instal·lacions domèstiques. Per tant, amb el maxímetre, es pot sobrepassar la potència contractada sense patir cap interrupció, tot i que llavors, hi poden haver penalitzacions, tal com expliquem en aquest article: Cost de la potència amb maxímetre

Mètode de registre de la potència utilitzada i presència d’un ascensor

Cada 15 minuts, el maxímetre registra la potència mitjana feta servir durant aquest espai de temps. És el que diem lectura quart-horària de potència utilitzada.

Un ascensor utilitza un pic de potència relativament alt només durant l’arrencada, és a dir, durant pocs segons. Per tant, encara que la potència nominal de l'ascensor sigui molt més elevada, la mitjana de la potència requerida cada 15 minuts en el cas d’un ascensor no és gaire elevada, és habitualment d’entre 0 i 3 kW  (segons el model de l’ascensor i les vegades que s’utilitzi durant aquest interval de temps).

Millors condicions de contractació

Habitualment les condicions òptimes de contractació en els casos en què a la instal·lació hi ha un o més elements no interrompibles són:

  1. Passar a facturar la potència amb maxímetre: aquesta opció és especialment vàlida en aquells punts de subministrament en els quals l’element no interrompible és un ascensor o bé un element de potència significativa. Tal com hem comentat, la facturació per maxímetre permet sobrepassar la potència contractada sense que hi hagi talls de llum. En el cas de comunitats veïnals acostuma a generar un estalvi del 15% a la facturació de la potència. Cal tenir en compte que a partir d’aquest moment la facturació de la potència es farà tal com expliquem en aquest article: Cost de la potència amb maxímetre
  2. Com a mínim, contractar la mateixa potència de l’element no interrompible: habitualment, aquesta potència és la potència nominal de l'ascensor. Aquesta dada la podeu trobar a la placa del motor de l'aparell o bé us la pot facilitar l'empresa de manteniment o la casa fabricant de l'aparell. En el cas d’haver-hi més d’un element no interrompible, la potència a contractar haurà de ser, per llei, com a mínim la suma de les potències de tots aquests elements. En tots els casos, cal tenir en compte que, per definir la potència a contractar, cal considerar tots els aparells presents en la instal·lació siguin o no interrompibles.

Com sol·licitar la facturació amb maxímetre

Si el teu punt de subministrament compta amb un element no interrompible i vols passar a facturació per maxímetre ens ho pots demanar enviant un correu electrònic a modifica@somenergia.coop, especificant el teu número de contracte i les noves condicions de contractació.

És molt important tenir en compte que l’empresa de distribució elèctrica, tal com indica la normativa, en rebre la sol·licitud per passar a facturació per maxímetre pot requerir l’emissió d’un nou butlletí elèctric del punt de subministrament on es deixi constància delselements no interrompibles i les seves potències nominals.

Punts de subministrament amb tarifa 3.0A

En el cas de punts de subministrament amb tarifa 3.0A en els quals l’ascensor sigui l’aparell que necessita més potència de tots els presents en la instal·lació, si es té en compte que utilitza un pic de potència relativament alt només durant l’arrencada, es pot contractar una potència inferior i, per tant, aconseguir un estalvi en la factura. Per defecte, en aquesta tarifa, la facturació és per maxímetre, la qual cosa permet contractar potències baixes en dos dels períodes i mantenir-ne només un per sobre dels 15 kW.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte