Cost de la potència i dels excessos de potència per a les tarifes 2.0TD períodes i 2.0TD indexada, amb elements no interrompibles

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

De manera general, a la factura pots distingir dos termes: l’energia i la potència. L’energia correspon a l’ús energètic que fas (els kWh utilitzats) i la potència té relació amb tots els aparells que pots connectar al mateix temps.

Habitualment els punts de subministrament de les tarifes  2.0TD períodes o 2.0TD indexada facturen per interruptor de control de la potència (ICP).. En aquest mode de facturació, si se supera la potència contractada, el subministrament s’interromp i cal reactivar l’ICP per tal de tornar a tenir llum.

Per contra, en aquells punts de subministrament que facturen per maxímetre, la potència no està limitada, és a dir, si la potència requerida és superior a la que es té contractada el subministrament no s’interromp.

Tal com expliquem en aquest article sobre els punts de subministrament amb “elements no interrompibles”, en el cas de disposar d’una de les tarifes 2.0TD, només es pot facturar per maxímetre si a la instal·lació hi ha presència d’elements no interrompibles.

Ara bé, en aquests casos, quan la potència utilitzada supera la potència contractada, s’apliquen unes penalitzacions econòmiques. 

Cost de la potència contractada

El cost de la potència contractada es calcula directament a partir dels valors de la potència contractada als dos períodes que apareixen a l’apartat de tarifes d’electricitat, període punta i període vall.

El valor que apareix a les tarifes és anual, per la qual cosa a cada factura es cobra la part proporcional, segons els dies de facturació.

Cost de la penalització o excessos de potència (només en casos de facturació per maxímetre)

El maxímetre calcula la mitjana de potència utilitzada cada quart d’hora i, si aquesta mitjana resulta ser superior a la potència contractada, s’aplica una penalització.

Aquesta penalització serà el preu de la potència excedida multiplicat pel doble de la diferència entre la potència utilitzada i la potència contractada:

2 x (potència utilitzada – potència contractada) x preu de l’excés de potència

Per potència utilitzada s’entén el valor de potència utilitzada més elevat de tots els valors mensuals de potència mitjana quart-horària.

La potència contractada serà la que correspongui a cada un dels períodes de potència període punta i període vall.

El preu d’excés de potència per a les tarifes 2.0TD és de:

Exemple de càlcul del terme de potència

Imaginem un contracte amb una potència contractada de 10 kW per al període punta i de 12 kW per al període vall, i una potència utilitzada de 14 kW i 10 kW, respectivament. Imaginem un període de facturació de 28 dies. Tindrem el següent:

Potència utilitzada
Potència contractada
Període punta 14 kW 10 kW
Període vall
10 kW 12 kW

Llavors, en aquest exemple, el càlcul dels excessos de potència s’aplicarà només en el període punta, ja que en el període vall no s’aplica, perquè la potència utilitzada no ha sobrepassat la potència contractada. Tal com hem dit, el càlcul del terme de potència tindrà dues parts:

Per a aquest concepte dividim entre 365 i multipliquem per 28 perquè el cost el tenim per any, i hem de calcular quina part pertoca a la factura segons el període facturat. Si l’any és de traspàs, cal dividir entre 366.

En aquest cas, per a la facturació dels excessos de potència es pren el valor més alt de potència utilitzada durant tot el període de facturació, i es multiplica pel nombre de dies.

El cost global del terme de potència serà la suma dels quatre costos. En l’exemple, seria:  

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte