Cost de la potència i dels excessos de potència per a la tarifa 2.0TD amb elements no interrompibles

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

De manera general, a la factura pots distingir dos termes: l’energia i la potència. L’energia correspon a l’ús energètic que fas (els kWh utilitzats) i la potència té relació amb tots els aparells que pots connectar al mateix temps.

Habitualment els punts de subministrament de la tarifa 2.0TD facturen per interruptor de control de la potència (ICP). En aquest mode de facturació, si se supera la potència contractada, el subministrament s’interromp i cal reactivar l’ICP per tal de tornar a tenir llum.

Per contra, en aquells punts de subministrament que facturen per maxímetre, la potència no està limitada, és a dir, si la potència requerida és superior a la que es té contractada el subministrament no s’interromp.

Tal com expliquem en aquest article sobre els Punts de subministrament amb “elements no interrompibles”, en el cas de disposar d’una tarifa 2.0TD només es pot facturar per maxímetre si a la instal·lació hi ha presència d’elements no interrompibles.

Ara bé, en aquests casos, quan la potència utilitzada supera la potència contractada, s’apliquen unes penalitzacions econòmiques. 

Cost de la potència contractada

El cost de la potència contractada es calcula directament a partir dels valors de la potència contractada als dos períodes que apareixen a l’apartat de tarifes d’electricitat, període punta-pla (P1-2) i període vall (P3).

El valor que apareix a les tarifes és anual, per la qual cosa a cada factura es cobra la part proporcional, segons els dies de facturació.

Cost de la penalització o excessos de potència (només en casos de facturació per maxímetre)

El maxímetre calcula la mitjana de potència utilitzada cada quart d’hora i, si aquesta mitjana resulta ser superior a la potència contractada, s’aplica una penalització.

Aquesta  penalització serà el preu de la potència excedida multiplicat pel doble de la diferència entre la potència utilitzada i la potència contractada:

[2 x (potència utilitzada – potència contractada) x preu de l’excés de potència] x nombre de  dies de la factura  / 30

Per potència utilitzada s’entén el valor de potència utilitzada més elevat de tots els valors mensuals de potència mitjana quart-horària.

La potència contractada serà la que correspongui a cada un dels períodes de potència període punta-pla (P1-2) i període vall (P3).

El preu d’excés de potència per a la tarifa 2.0TD és d’1,406400 euros/kW.

El factor nombre de dies de la factura/30 es deu al fet que la facturació pel terme dels excessos de potència es farà mensualment, prorratejat en el nombre de dies que comprèn el període de facturació. Es considera que el dia de lectura inicial està exclòs i el dia de lectura final, inclòs, i que els mesos són de trenta dies. Això equival a dividir el cost dels excessos entre 30 i multiplicar el resultat pel nombre de dies de la factura en concret.

Exemple de càlcul del terme de potència

Imaginem un contracte amb una potència contractada de 10 kW per al període punta-pla (P1-2), i de 12 kW per al període vall (P3) i una potència utilitzada de 14 kW i 10 kW respectivament. Imaginem un període de facturació de 28 dies.  Tindrem el següent:

Potència utilitzada
Potència contractada
Període punta-pla (P1-2) 14 kW 10 kW
Període vall (P3)
10 kW 12 kW

Llavors, en aquest exemple, el càlcul dels excessos de potència s’aplicarà només en el  període punta-pla (P1-2), ja que en el període vall (P3) no s’aplica, perquè la potència utilitzada no ha sobrepassat la potència contractada. Tal com hem dit, el càlcul del terme de potència tindrà dues parts:

Facturació de la potència contractada
Potència contractada Preu €/kW any Cost
Període punta-pla (P1-2) 10 kW 31,949 10 kW x 31,949 €/kW any x 28/365 = 24,5088 €
Període vall (P3) 12 kW
2,701 12 kW x 2,701 €/kW any x 28/365 = 2,48464 €

Per a aquest concepte dividim entre 365 i multipliquem per 30 perquè el cost el tenim per any, i hem de calcular quina part pertoca a la factura segons el període facturat. Si l’any és de traspàs, cal dividir entre 366.

Facturació dels excessos de potència - penalització
Potència utilitzada Potència contractada Preu €/kW any Penalització
Període punta-pla (P1-2) 14 kW 10 kW 1,4064 2 x (14-10) kW x 1,4064 €/kW x 28/30 = 10,5011 €
Període vall (P3) 10 kW 12 kW 1,4064 No hi ha penalització --> 0 €

Tal com es pot veure, el valor de penalització es multiplica per 28 (dies de facturació) i es divideix per 30 per aplicar el prorrateig explicat anteriorment.

I el cost global del terme de potència serà la suma dels quatre costos. En l’exemple, seria: 24,5088 +  2,4864 + 10,5011 + 0 =  37,4963 euros

Necessites més ajuda? Contacte Contacte