Com funciona la compensació simplificada d'excedents?

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

La compensació simplificada d’excedents en autoproducció és un mecanisme regulat per normativa ( Reial decret 244/2019) al qual es poden acollir els punts de subministrament amb autoconsum que compleixen els requisits següents:

 • L’energia generada ha de ser d'origen renovable.
 • La potència instal·lada ha de ser igual o inferior a 100 kW.

Es poden acollir al mecanisme de compensació simplificada les modalitats d’autoproducció següents:

 • Autoconsum individual en xarxa interior amb excedents.
 • Autoconsum col·lectiu en xarxa interior sense excedents.
 • Autoconsum col·lectiu en xarxa interior amb excedents.
 • Autoconsum col·lectiu a través de xarxa de baixa tensió, on almenys un dels punts d’ús d’energia associats està connectat en xarxa interior al punt de generació.

Com funciona la compensació simplificada d’excedents en autoproducció individual?

L’energia excedentària és aquella energia que ha estat generada per les plaques solars fotovoltaiques i que, com que no és utilitzada de forma instantània, circula a través del comptador i s’aboca a la xarxa elèctrica de distribució.

Aquesta energia excedentària és registrada pel comptador en trams d’una hora. A partir dels valors registrats, s'apliquen dos mecanismes de manera consecutiva: primer s'aplica el  balanç net horari i, després, en el moment de facturar, s’aplica la compensació simplificada d’excedents.

Balanç net horari

El balanç net horari és el saldo net entre l’energia generada abocada a la xarxa i l’energia utilitzada de xarxa en el tram d’una hora.

És a dir, de cada kWh d’energia generada, no utilitzada i, per tant, abocada a la xarxa, es descompta un kWh d’energia utilitzada de xarxa durant aquella mateixa hora. Si hi ha més energia abocada a la xarxa que no pas consum, la diferència passa al mecanisme de compensació. Si en un tram horari el consum és superior a la generació, no hi ha energia destinada a la compensació i els kWh de consum per damunt dels kWh de generació es comptabilitzen al preu habitual de consum.

Per a més informació, pots consultar l’article: Què és el balanç net horari?

Compensació simplificada

El mecanisme de compensació simplificada estableix que l’energia generada no utilitzada de forma instantània ni descomptada fruit del balanç horari, és enregistrada pel comptador reglamentari, i es tradueix en un valor econòmic a un preu establert per l’empresa comercialitzadora. Aquest valor reverteix directament a la factura elèctrica de la manera següent: 

 • Del valor econòmic de l'energia utilitzada de la xarxa has de restar el valor econòmic de l'energia generada excedentària, que s'aboca a la xarxa.
 • En el cas que el valor resultant sigui negatiu (és a dir, si el valor de l’energia excedentària és superior a l’energia utilitzada de la xarxa), veuràs que el valor econòmic del terme d’energia resulta de 0 euros, ja que la llei marca que, com a molt, es compensarà el valor de l’energia utilitzada de la xarxa.
 • En tots els casos caldrà afegir a la factura de la llum, com a mínim, els costos habituals: part fixa de la potència, lloguer del comptador i impostos associats a aquests conceptes.
 • La compensació és mensual i no acumulable.

Pots trobar el preu de compensació d’excedents d’autoproducció que ofereix la cooperativa a l' apartat de tarifes del web de Som Energia.

Exemple

A continuació mostrem un exemple d’autoproducció individual amb excedents i compensació en un habitatge en el període de facturació de 30 dies:

ATENCIÓ! 

Per tal de facilitar els càlculs i per simplificar l’exemple, prendrem un preu mitjà de l’energia de 0,200 €/kWh (impostos inclosos) sense tenir en compte els diferents períodes de la tarifa 2.0TD. També prendrem un valor de compensació per autoconsum de 0,08 €/kWh. Aquests preus no es corresponen amb les tarifes actuals, que podeu consultar en aquest enllaç.

Energia total generada pels panells solars
Autoproducció directa:
energia generada utilitzada de forma instantània o computada en el balanç net horari
Energia excedentària Energia utilitzada de xarxa
400 kWh 210 kWh 190 kWh 185 kWh

Valor econòmic de l’energia

Energia utilitzada de xarxa
a 0,200 € el kWh
185 * 0,200 = 37,00 €
Energia excedentària
Compensació simplificada a 0,080 €/kWh
190 * 0,080 = 15,20 €
Valor econòmic a facturar en el terme d’energia
37,00 ‒ 15,20 = 21,80 €

En aquest cas, durant aquest mes, l’ estalvi econòmic seria el següent:

Autoproducció directa:
a 0,200 € el kWh
210 * 0,200 = 42,00 €
Energia excedentària
Compensació simplificada a 0,080 €/kWh
190 * 0,080 = 15,20 €
Valor econòmic total estalviat en aquests 30 dies  42,00 + 15,20 = 57,20 €

Com es pot observar a l’exemple, l’estalvi generat per cada kWh d’autoproducció directa (o fruit del balanç net horari) és el triple del que estalvia un kWh compensat. És així perquè un kWh autoproduït de forma directa ni tan sols passa pel comptador. Així, com més ús energètic facis en hores de generació, més aprofitament econòmic aconseguiràs amb la teva instal·lació.

A la imatge següent pots veure un esquema del funcionament general de la modalitat d’ autoconsum individual amb excedents i amb compensació:


La compensació simplificada en autoconsum col·lectiu

La compensació simplificada en les modalitats d’autoconsum col·lectiu funciona de manera molt semblant, tot i que prèviament s’ha de fer el repartiment de l’energia generada entre els diferents punts de subministrament participants:

 1. El comptador de generació, durant el període d’una hora, comptabilitza l’energia generada pel sistema d’autoproducció. Aquesta és l’energia horària neta generada. Aquesta energia varia cada hora en funció de la meteorologia, el moment del dia i l’època de l’any.
 2. Aquesta energia es multiplica pel coeficient de repartiment de cada participant de l’autoproducció col·lectiva. És a dir, en funció del repartiment acordat, es calcula quina part d’energia generada li pertoca a cadascú en el període d’una hora. Aquesta és l’energia horària neta generada individualitzada.
 3. Cada participant utilitza, de la seva energia horària neta generada individualitzada, la que necessiti o pugui aprofitar. Aquesta energia generada aprofitada en el tram d’una hora s’anomena energia horària autoconsumida individualitzada.
 4. L’energia generada que li pertoqui a cada participant en cada tram horari, i que no utilitzi en aquell moment, es computa com a excedent. Aquesta energia s’anomena energia horària excedentària individualitzada, i és la que es pot compensar si s’està acollit a una modalitat que tingui en compte aquesta opció.
 5. Així doncs, l’energia generada que li pertoca a cadascú (energia horària neta generada individualitzada) es reparteix entre l’energia que s’utilitza (energia horària autoconsumida individualitzada) i l’energia que no s’utilitza (energia horària excedentària individualitzada).

L’energia horària excedentària individualitzada es transforma en un valor econòmic segons el preu kWh establert per la comercialitzadora i aquest valor econòmic es resta de l’energia utilitzada, com s’ha explicat anteriorment.

Enllaços relacionats

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte