Entendre la factura 2.0TD indexada

A continuació desgranem els diferents apartats de les factures de contractes amb la tarifa 2.0TD indexada, amb petites explicacions per tal que sigui més entenedor (per als casos de contractes amb maxímetre, trobaràs les especificacions al final). 

Així, doncs, en aquest article parlarem de:

Part superior de la factura

Al començament hi ha les dades de la factura, la titularitat, i les dades de pagament. També hi trobaràs el resum de la factura: els diferents conceptes facturats i el seu import i l’import total. Més endavant, a la segona pàgina, hi figuren el detall d’aquests conceptes (ho comentem més avall).

Electricitat utilitzada

L’apartat següent fa referència a la informació de l’electricitat utilitzada. En primer lloc, trobaràs un gràfic de barres amb l’històric del consum dels mesos anteriors. Aquest gràfic agrupa els consums per períodes horaris definits per normativa. Si tens dubtes pel fet de tenir tarifa indexada i que apareguin períodes a la factura, pots consultar aquest article del Centre d’Ajuda, que n’explica els motius.

Al peu d’aquest gràfic, t’informem de la mitjana de la despesa diària d’energia (peatges i càrrecs inclosos) dels 12 mesos anteriors. A mesura que les distribuïdores ens van facilitant les dades, aquí també trobaràs el màxim de potència que has requerit en l’últim any. I finalment, tal com marca la llei, informem del consum mitjà de la teva zona.

Seguidament, trobaràs un altre gràfic doble: per un costat, un gràfic de barres amb el consum total per dies (en kWh) i, superposat, un gràfic de línies amb la corba horària de potència (en kW). 

A continuació hi ha una taula amb les dades d’ús d’electricitat, que provenen de les lectures del comptador: les de la lectura inicial i les de la lectura final d’aquest període de facturació. A sota hi ha el “total període”, el total del consum que hi ha hagut en aquest període de facturació. Aquestes dades hi són per a cadascun dels tres períodes horaris definits per normativa. Si vols saber el consum total, simplement has de sumar els consums dels tres períodes.

Si tens un contracte amb la modalitat d’autoproducció amb compensació simplificada, t’apareixerà l’energia excedentària, també separada per períodes segons el moment en què s’ha generat i bolcat a la xarxa elèctrica.

Abans de l’apartat següent, t’informem de la mitjana de la despesa diària d’energia de la factura en qüestió, així com la seva correspondència amb l’energia utilitzada. També posem l’enllaç de la teva distribuïdora, on hauries de trobar les mateixes dades.

Dades del contracte

Potència contractada

A continuació trobaràs el detall de les dades del contracte. Al concepte de “potència contractada (kW)” figura la potència que tens per a cadascun dels dos períodes de potència (punta i vall). És possible que tinguis la mateixa potència als dos períodes (de fet, és molt probable, si no és que tens un cotxe elèctric o un aparell que necessiti molta potència i el vulguis utilitzar a les nits i caps de setmana). Tens més informació sobre els períodes de potència a la notícia de la Tarifa 2.0TD, i també pots consultar l’article del Centre d’Ajuda sobre “Com saber quina potència necessito”. 

Peatges i segments tarifaris

Com que els peatges que s’apliquen depenen del tipus de tarifa (segons les que ha establert la CNMC), al costat de “peatges de transport i distribució” es detalla la tarifa que determina quins peatges s’aplicaran a la factura. El mateix passa amb els càrrecs: els estableix el Ministeri, i són uns o altres en funció del “segment tarifari”. Així doncs, el número que apareix al costat del “segment tarifari” fa referència al tipus de càrrecs que s’han d’aplicar a la factura.

Codi CUPS

A les dades del contracte t’apareix també el CUPS, el Codi Universal de Punt de Subministrament. És el número identificatiu de cada punt de subministrament (com si fos el seu DNI). Veuràs que s’hi indica també una data final de contracte; tingues en compte que, si no indiques el contrari, els contractes es renoven automàticament cada any (tal com estableixen les Condicions generals) i que no hi ha permanència. 

Avaries, urgències i reclamacions

A la segona pàgina hi ha un apartat amb el contacte de la teva distribuïdora, amb la qual has de contactar en cas d’avaria o urgència, i l’apartat “Reclamacions comercialització Som Energia”, amb les dades de contacte en cas que vulguis fer una reclamació a Som Energia respecte a la comercialització. També hi trobaràs la informació sobre el sistema arbitral de consum, que és l'instrument que les administracions públiques posen a disposició de la ciutadania per resoldre de manera eficaç els conflictes que sorgeixen en les relacions de consum. A totes les teves factures trobaràs l’enllaç a la pàgina oficial del Ministeri, que recull el contacte de les Juntes Arbitrals de Consum de cada zona. Per a més informació pots consultar l’article següent: Què haig de fer per presentar una reclamació a organismes externs?

A continuació hi ha el detall de la factura, que explica com s’ha calculat cada concepte, tot seguit ho veurem.

Facturació per potència contractada

Mostra quant pagaràs en funció de la potència que tens contractada, que no depèn del consum d’energia que hagis fet. S’hi multiplica el preu de cada kW pels kW que tens contractats (per exemple, 3,80 kW). Com que el preu de cada kW és anual, es divideix el preu per 365 (o per 366, els anys de traspàs) i es multiplica pel nombre de dies a facturar.  

Com que hi ha dos períodes de potència i el preu de la potència és diferent per a cada període, aquest càlcul es fa dues vegades, en funció de les potències que tens contractades a cadascun dels dos períodes, i aplica en cada cas el preu de la potència per al període corresponent. 

A aquest article del Centre d’Ajuda trobaràs una explicació més extensa de la facturació de la potència, acompanyada d’algun exemple.

A sota tens, del total de l’import de la potència, el que correspon a conceptes de peatges d’accés a la xarxa i càrrecs (conceptes regulats i fixats pel Govern) en referència a la potència contractada. Aquests conceptes, com diem, ja estan inclosos en el total de la potència (línies superiors).

Si la factura comprèn un període temporal en què hi ha hagut un canvi de preus, aquest apartat estarà doblat: hi haurà dues línies de cada concepte, que correspondran als dos períodes amb els dos preus. El mateix passarà a l’apartat de “facturació per energia utilitzada”, ho expliquem amb més detall a sota.

Facturació per electricitat utilitzada

Mostra quant pagaràs en concepte d’electricitat que has utilitzat. 

Com que és una tarifa indexada, tenim en compte el cost de l’energia emprada a cada una de les hores. Es multipliquen els kWh utilitzats durant cada una de les hores pel preu del kWh de cada hora. 

Així, tal com hem comentat i com expliquem a l’article del Centre d’Ajuda, “ Per què veig períodes a la factura d’indexada?”, a la factura mostrem una mitjana ponderada del cost de l’energia per cada un dels períodes horaris definits per normativa. 

Igual que passa amb la potència, si la factura comprèn un període temporal en què hi ha hagut un canvi de la franja per a la cooperativa (marge per a la viabilitat de la cooperativa més cost dels certificats de garantia d'origen 100% renovable, més costos dels desviaments), aquest apartat estarà doblat, hi haurà dues línies de cada concepte: una per a cada període de temps, que inclourà el preu de l’energia, la quantitat utilitzada i el preu final.  

En el cas de participar en el Generation kWh

Si el contracte participa del Generation kWh, també trobaràs aquí la quantitat d’energia que pertoca aquell mes al preu GkWh. En els casos en què l’electricitat Generation kWh que pertoca sigui igual o superior a la quantitat total d’energia que has utilitzat, a la fila corresponent a l’electricitat utilitzada sense preu Generation kWh apareixerà un zero.

Peatges i càrrecs en l’energia

Dins el concepte d’electricitat utilitzada hi ha inclosos els imports dels càrrecs i peatges, que determinen la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i el Govern, i que per a cada factura van en funció de la quantitat d’electricitat utilitzada en els tres períodes. En trobaràs el detall després de la facturació per electricitat utilitzada (tot i que ja estan inclosos en el concepte de facturació per electricitat).

En el cas de disposar d’autoproducció

En el cas dels contractes que tinguin activada la modalitat d’autoproducció amb compensació simplificada, aquí apareixerà la compensació que els pertoca. En el cas dels contractes amb tarifa indexada, el preu de compensació que aplicarà Som Energia serà també indexat i igual al preu horari del mercat diari de l'electricitat. 

Per fer el càlcul, es multipliquen els excedents de cada hora, pel preu del mercat diari, en aquella hora. Així a la factura mostrem la mitjana ponderada de l’energia excedentària per cada un dels períodes, d’aquest valor, de la mateixa manera que per l’electricitat utilitzada.

Com que és compensació, hi apareix en negatiu. Tal com està establert legalment, només es pot compensar fins a arribar al total del concepte d’electricitat utilitzada; per tant, en els casos en què la compensació per energia excedentària superi el total d’electricitat utilitzada, aquí hi haurà una altra línia (ajustament límit de compensació per autoconsum) amb un import en positiu, per tal que el resultat de sumar els tres conceptes sigui zero.

Altres conceptes

A continuació figuren altres conceptes, que s’han d’afegir a la factura: 

  • Bo social: el cost que aporta cada contracte en el finançament del bo social. Sobre aquest concepte s’aplica l’impost de l’electricitat i l’IVA.
  • Impost d’electricitat: és un impost regulat pel govern. S'aplica el 5,11269% sobre el qual pagues per la potència contractada i l’energia utilitzada. A aquest impost, igual que al lloguer del comptador i altres conceptes, també s’aplica l'IVA.
  • Lloguer de comptador: és un cost que pagues a la distribuïdora a través de la nostra factura. És un valor regulat per llei, independent de l'empresa comercialitzadora amb la qual tinguis contractada la llum.
  • IVA: actualment s’aplica un IVA del 21% sobre gairebé tots els imports: la potència contractada, l’electricitat utilitzada, el bo social, el lloguer del comptador, l’impost elèctric, possibles càrrecs addicionals per modificacions, altes o altres conceptes… En el cas de les Canàries, s’hi aplica l’IGIC (Impost general indirecte canari). Al donatiu voluntari no s’aplica l’IVA ni l’IGIC.
  • Altres conceptes que poden aparèixer a la factura: 
    • Drets d'accés, d'extensió, i d’enganxament: només en cas que hi hagi modificacions contractuals, altes de subministrament i modificacions de la connexió. Són recàrrecs regulats, i els cobra la distribuïdora a través de la nostra factura.
    • Donatiu voluntari a Som Energia: les persones i entitats que fan el donatiu voluntari (una aportació d’un cèntim per cada kWh que utilitzen, i que destinem al desenvolupament de la cooperativa) poden veure reflectit el concepte a aquest apartat. L’import és el resultat de multiplicar un cèntim pel nombre de kWh emprats. 

La suma de tots aquests conceptes (facturació per potència contractada, facturació per electricitat utilitzada, bo social, impostos i altres costos) fa l’import total de la factura.

A continuació hi ha informació amb l’enllaç al comparador de preus de la CNMC.

A continuació hi ha un gràfic que mostra el destí de l’import de la factura, és a dir, quina proporció de la factura va a parar a impostos, quina als costos de producció d’energia i quina als càrrecs, peatges de transport i distribució i lloguer del comptador. 

Altres aspectes

A la tercera pàgina de la factura hi ha les explicacions de diversos aspectes relacionats amb l’electricitat: l'origen, l’impacte ambiental i els certificats de garantia d’origen.

Més informació

Si vols saber més detalls de la factura o bé com pots estalviar en la factura de la llum, en pots fer formació gratuïta a l’Aula Popular, i també consultar aquest altre article del Centre d’Ajuda.

Contractes amb maxímetre

Els punts de subministrament que tenen la tarifa 2.0TD indexada i maxímetre (per exemple, algunes comunitats veïnals o punts de subministrament amb elements no interrompibles) tenen les peculiaritats següents, que es veuen reflectides a la factura:

A l’apartat del detall de les lectures trobaràs les lectures del maxímetre, que indiquen la potència màxima registrada per a cadascun dels períodes. Si la potència registrada supera la potència contractada, s’aplica una penalització. A aquest altre article pots llegir quin és el cost dels excessos de potència per als contractes amb tarifes 2.0TD i maxímetre. En els casos que hagi passat això, el cost d’aquest excés de potència el trobaràs a l’apartat del detall de la factura, a sota de la facturació per potència contractada.

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte