Què és l’autoproducció?

L’autoproducció és la generació d’energia elèctrica renovable per part de la persona usuària, sigui aquesta una llar particular, una empresa o comerç, un equipament de serveis...

El principal objectiu de l’autoproducció és l’ autoabastiment energètic (total o parcial) però també la gestió de l’excedent.

  • Autoabastiment energètic: significa generar la pròpia energia que utilitzes. Per tal de millorar aquest percentatge és important desplaçar el màxim possible usos d'energia cap a les hores de producció fotovoltaica. Per exemple, programant rentadores o rentaplats, en moments de màxima producció. En cas de no disposar de bateries o algun altre tipus d’emmagatzematge, per aprofitar l’energia generada caldrà utilitzar-la exactament en el mateix moment en què la generis.
  • Excedent energètic: es refereix a aquella energia que no som capaços d’emmagatzemar ni d’utilitzar en el mateix moment en què es genera. Excepte en els casos en què hi ha un sistema antibolcatge, aquesta energia passa a través del comptador i es bolca a la xarxa elèctrica per tal que altres persones en puguin fer ús. Segons el tipus d’autoproducció a la qual estigui acollida la teva instal·lació pots optar per:

Optar per alguna de les modalitats amb excedents repercuteix directament al medi ambient, ja que és energia verda que s’utilitza i no es perd. Evita, així, que s’hagi de generar més energia (renovable o no renovable) i redueix les emissions de CO2. Per altra banda, la compensació dels excedents bolcats a la xarxa fa que la instal·lació s’amortitzi abans.

Instal·lacions fotovoltaiques

El tipus més habitual d’instal·lacions amb autoproducció, en l’actualitat, són les instal·lacions fotovoltaiques.  En els casos d’instal·lacions connectades a la xarxa, consten dels següents elements bàsics:

  • Panells fotovoltaics: generen electricitat a partir de la llum solar.
  • Inversor: converteix el corrent continu dels panells en corrent altern.
  • Proteccions: interruptors que salten en cas de sobretensions o pèrdues.
  • Bateries (opcional): emmagatzemen i intercanvien electricitat amb la xarxa.

Les instal·lacions d’autoproducció presenten una alta eficiència energètica ja que l’electricitat s’utilitza al mateix lloc on es produeix, tot evitant pèrdues per transport.  

Enllaços relacionats

Necessites més ajuda? Contacte Contacte