El repartiment d’energia en autoproducció col·lectiva

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

La modalitat d’autoconsum col·lectiu és aquella en què diferents habitatges, locals o altres punts de subministrament elèctric, es beneficien d’un o més punts de generació d’electricitat renovable. Per distribuir l’energia generada s’aplica el mètode de repartiment d’energia que estableix el Reial decret 244/2019.

La normativa preveu que, per acollir-se a una modalitat d’autoproducció col·lectiva, les persones participants associades al punt o punts de generació, han de signar un acord de repartiment en el qual es determina un coeficient de repartiment per a cada participant.

Acord de repartiment

L’acord de repartiment d’excedents en autoproducció col·lectiva és un document que estableix el percentatge d’energia generada que pertoca a cada participant d’una autoproducció col·lectiva, i ho fa a través del coeficient de repartiment.

Aquest acord signat ha de ser entregat a l’empresa distribuïdora de forma individual per totes i cada una de les persones participants de l’autoproducció col·lectiva, bé directament o bé mitjançant l’empresa comercialitzadora. En aquest cas, s’ha de fer en el procés de legalització i modificació del contracte a la modalitat d’autoproducció col·lectiva que s’hagi escollit, una vegada la instal·lació fotovoltaica ja està operativa.

Podràs trobar un model de document d’acord de repartiment a l’apartat d’annexos de la Guia per a l’autoproducció col·lectiva en blocs d’habitatges.

Coeficient de repartiment

El coeficient de repartiment és el percentatge d’energia generada que pertoca a cada participant de l’autoproducció col·lectiva. 

 • És un valor entre 0 i 1.
 • La suma de tots els coeficients ha de ser 1.
 • És un valor que es manté estable durant totes les hores del dia.

Així, si un punt de subministrament associat té, per exemple, un coeficient de 0,3, vol dir que li pertoca el 30% del total de l’energia generada cada hora. Si durant una hora concreta en aquest habitatge o local no s’utilitza el total de l’energia assignada (en aquest exemple, el 30% de la generada), els kWh no utilitzats computen com a excedents d’aquest habitatge o local concret. Per tant, si l’habitatge demanda més energia de la que té assignada, aquesta energia de més comptabilitza com a consum habitual de xarxa i es cobra de forma convencional a la factura elèctrica. 

El coeficient que pertoca a cada participant s’estableix de mutu acord i queda expressat al document d’acord de repartiment. Aquest acord es pot modificar un cop cada 12 mesos i, per fer-ho, totes les persones participants hauran d’entregar el nou acord de repartiment.

El Ministeri per a la Transició Energètica s’ha compromès, en un futur pròxim, a desenvolupar al més aviat possible els coeficients de repartiment dinàmic, aquells en què el percentatge de repartiment podrà anar variant al llarg del dia.

Mètode de repartiment: 

 1. L’energia generada pels panells solars es comptabilitza pel comptador de generació durant el període d’una hora. Aquesta és l’energia horària neta generada. Aquesta energia varia cada hora en funció de la climatologia, el moment del dia i l’època de l’any.
 2. A aquesta energia generada se li aplica el  coeficient de repartiment de cada participant de l’autoproducció col·lectiva. És a dir, en funció del repartiment acordat, es calcula quina part d’energia generada li pertoca a cadascú en el període d’una hora. Aquesta és l’energia horària neta generada individualitzada.
 3. Cada participant utilitza, de la seva energia horària neta generada individualitzada, la que necessiti o pugui aprofitar; aquesta energia generada aprofitada en el tram d’una hora s’anomena energia horària autoconsumida individualitzada. Computa com a energia utilitzada directament de les plaques solars i, per tant, es descompta del consum horari que pugui marcar el comptador de consum.
 4. L’energia generada que li pertoqui a cada participant en cada tram horari, i que no utilitzi en aquell moment, es computa com a excedent. Aquesta energia s’anomena energia horària excedentària individualitzada, i és la que es pot compensar si s’està acollit a una modalitat que prevegi aquesta opció.
 5. Així doncs, l’energia generada que li pertoca a cadascú (energia horària neta generada individualitzada) es reparteix entre l’energia que s’utilitza (energia horària autoconsumida individualitzada) i l’energia que no s’utilitza (energia horària excedentària individualitzada). 

Exemple:

Tres habitatges i un local estan associats a una instal·lació de generació en la modalitat d’autoproducció col·lectiva. Els coeficients de repartiment són els següents:

Punts de subministrament associats Coeficient de repartiment
Habitatge 1 0,2
Habitatge 2 0,2
Habitatge 3 0,2
Local 0,4

Entre les 11 h i les 12 h d’un dia determinat, la instal·lació genera 5 kWh. A l’habitatge 1, doncs, li tocarà 1 kWh, ja que és el resultat de multiplicar el coeficient (0,2) per l’energia generada (5 kWh). Dit d’una altra manera, al primer habitatge li pertoca el 20% de 5 kWh, que és 1 kWh. El repartiment d’energia durant aquella hora és el següent:

Punts de subministrament associats Repartiment d'energia d'11 a  12 h
Habitatge 1 1 kWh
Habitatge 2 1 kWh
Habitatge 3 1 kWh
Local 2 kWh

Veiem ara com es reparteix l’energia entre els diferents punts de subministrament durant aquella hora, tenint en compte també el seu ús d’energia de la xarxa:

Punts de subministrament associats Repartiment d'energia generada entre les 11 h i les 12 h. (energia horària neta generada individualitzada)
Energia utilitzada entre les 11 h i les 12 h.
Energia generada utilitzada (energia horària autoconsumida individualitzada)
Energia utilitzada de la xarxa (per tant, a facturar)
Energia excedentària (energia horària excedentària individualitzada)
Habitatge 1 1 kWh 1,5 kWh 1 kWh 0,5 kWh 0 kWh
Habitatge 2 1 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 1 kWh
Habitatge 3 1 kWh 0,75 kWh 0,75 kWh 0 kWh 0,25 kWh
Local 2 kWh 5 kWh 2 kWh 3 kWh 0 kWh

Especificacions del repartiment d’energia en autoproducció col·lectiva amb compensació

Les modalitats d’autoproducció col·lectiva que es poden acollir a la compensació simplificada d’excedents són les següents:

 • Autoconsum col·lectiu en xarxa interior sense excedents.
 • Autoconsum col·lectiu en xarxa interior amb excedents.
 • Autoconsum col·lectiu a través de xarxa de baixa tensió on tots els punts de generació estan connectats en xarxa interior a un dels punts d’ús de l’energia.

La compensació en autoproducció col·lectiva funciona de la manera següent:

L’ energia horària excedentària individualitzada es transforma en un valor econòmic segons el preu kWh establert per la comercialitzadora. Aquest valor econòmic es descompta directament  del valor econòmic del terme d’energia utilitzada a la factura elèctrica. Com a molt, el resultat pot ser de zero euros, però en cap cas pot ser negatiu o acumulable per a mesos vinents. Cal recordar que la part fixa de potència contractada i els impostos associats a aquests conceptes s’han de pagar igualment.

Enllaços relacionats

Necessites més ajuda? Contacte Contacte