La tarifa amb discriminació horària (DHA)

ATENCIÓ! La informació que s’explica en aquest article deixarà de ser vàlida des del moment en què s’apliqui el nou sistema de peatges de transport i distribució d’electricitat publicat al BOE via circular de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). L’aplicació del nou sistema de peatges de transport i distribució s’ha ajornat fins a l’1 de juny de 2021.

Quan contractem el servei d’electricitat, la tarifa d'accés a la qual podem optar ens ve determinada per la potència contractada: les tarifes 2.0 (menor o igual a 10 kW de potència), les 2.1 (entre 10 i 15  kW) i la 3.0 (superior a 15 kW, en baixa tensió).

Amb les tarifes 2.0 i 2.1, es pot escollir entre un preu de l’electricitat fix per a totes les hores del dia o bé un preu que varia segons uns trams horaris establerts. És el que es coneix com a tarifes amb discriminació horària.

Abans aquesta tarifa es coneixia com a tarifa nocturna, però actualment el tram horari més econòmic (període vall) ja no és només durant la nit, sinó que inclou hores del matí. Resulten, per tant, 14 hores vall!

A més a més, cal tenir en compte que aquests horaris són vàlids per a cada dia de la setmana.

Els horaris de la discriminació horària

L’horari d’estiu-hivern canvia al mateix moment en què canvia l’hora oficial (últim diumenge de març i últim d’octubre).

Aquests horaris punta i vall són igualment vàlids per a les Illes Canàries amb l’hora insular.

Quan surt a compte contractar la tarifa amb discriminació horària?

Com més ús d’electricitat fem durant les hores vall en relació amb les hores punta, més a compte ens resultarà contractar la tarifa amb discriminació horària.

El preu en hores vall és gairebé la meitat del preu de la tarifa sense discriminació horària, però el preu en hores punta és només una mica més car que el preu de la tarifa normal.

Si comparem el preu de la tarifa 2.0A (preu fix) amb el preu de la 2.0DHA (discriminació horària), veiem que en el període punta paguem un 15,8% més, però en el període vall ens estalviem un 41% en el preu. Per la 2.1DHA aquesta relació és punta, 13,2% més car, i vall, 38,8% més econòmic.

Taula d'estalvis segons el percentatge de consum en hores punta/vall i segons els preus actuals:

Per tant, si analitzem els nostres hàbits d’ús d’electricitat, és possible que ens compensi tenir discriminació horària. Normalment, si tenim almenys un 25% de l’ús en les hores vall, ja ens interessa aquesta tarifa.

I això no és difícil d’assolir, ja que tenim elements que funcionen durant tot el dia i, per tant, també durant les hores vall (14 hores!). Un bon exemple n’és la nevera,  que és un dels electrodomèstics que més electricitat fa servir al cap de l’any. Per tant, fàcilment podem pensar que si tenim una mica d’activitat durant les hores del matí o de la nit (utilitzem la rentadora, el rentaplats, l’ordinador, etc.), ens convindria la tarifa amb discriminació horària.

Per contra, si tenim cuina elèctrica, per exemple, no serà fàcil deixar de fer-la servir durant les hores punta, que coincideixen amb les hores de més activitat a la casa. En aquest cas, s’haurà d’estudiar bé, perquè potser és millor mantenir la tarifa sense discriminació horària.

Articles relacionats

Altres articles que ens poden ajudar:

Necessites més ajuda? Contacte Contacte