Mecanismes d'estalvi en l'autoconsum

Més enllà de quina sigui la dimensió de la teva installació, cal tenir present que l’estalvi econòmic que obtindràs en la factura de la llum dependrà de l’ús de l’energia que facis. Vegem-ho en detall:

  • Autoconsum directe: és la forma més eficient d’estalviar en la factura de llum. Es tracta de consumir l’energia en el mateix moment que es produeix. Aquesta es consumeix directament a l’habitatge o local, i com que és l’energia generada per la mateixa installació, no té cost. En l’autoproducció s’aplica, a més, el balanç net horari, és a dir, que es fa un balanç cada hora, entre l’energia que s’ha bolcat a la xarxa i l’energia que s’ha consumit de la xarxa (pot ser que, dins una hora, durant una estona s’hagi generat i bolcat a la xarxa, i una altra estona s’hagi consumit de la xarxa). Aquest balanç es duu a terme al final de cada hora, i el resultat és el que s’aplica a la factura. En trobaràs més informació aquí
  • Compensació d’excedents (regulat per normativa): segons la tarifa que tinguis contractada, el preu de compensació d’energia excedentària pot variar. El preu resultant de la compensació simplificada d’excedents és com a màxim el preu de cost d’energia utilitzada. La compensació és mensual i no es pot acumular per mesos posteriors. Pots veure més informació aquí
  • Excedents no compensats (a iniciativa de la comercialitzadora): per poder aprofitar l’import d’excedents que no són compensats segons el mecanisme de compensació simplificada, des de Som Energia hem creat una eina anomenada Flux Solar. D’aquesta manera si en una factura l’import de l’excedent supera l'import de l’energia consumida, la diferència seran excedents no compensats que generaran drets de descompte (sols) que podràs aprofitar en les factures següents. Tens més informació del Flux Solar al blog i a aquest altre article del Centre d’Ajuda. 

Exemple d’estalvi

A continuació mostrem un gràfic amb el repartiment d’energia generada i el seu destí, per a un contracte tipus. S’ha considerat una installació fotovoltaica de 3 kWp i un consum anual de 3.300 kWh amb un aprofitament solar del 29%.

Com es pot observar en tots dos gràfics, consumir l’energia produïda per la installació, juntament amb la compensació dels excedents (regulat per normativa), és la part més important d'estalvi en la facturació d’un contracte amb la modalitat d’autoconsum amb compensació d’excedents activada.

D’altra banda, el descompte que es genera a partir dels excedents no compensats, és la part més petita de tot el procés de l’estalvi de l’autoconsum. 

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte