La instal·lació elèctrica: la connexió de servei i la caixa de protecció

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

Quan parlem de la instal·lació elèctrica, per a algunes persones pot ser senzill reconèixer les parts a l’interior de l’habitatge: els endolls, el cablejat, el quadre elèctric i el comptador. 

Ara bé, a vegades, és útil conèixer què hi ha més enllà: on comença la xarxa de l’empresa distribuïdora i fins on arriba la instal·lació elèctrica del teu habitatge. Per exemple, és important tenir clar aquests conceptes si et trobes amb una incidència elèctrica en la instal·lació, i tens el dubte de si necessites posar una reclamació o no

A continuació t’expliquem quins elements hi ha a la frontera entre la xarxa de distribució i la instal·lació elèctrica individual i sobre qui recau la responsabilitat del seu manteniment. 

La connexió de servei o escomesa elèctrica

La connexió de servei se sol trobar a la part exterior de l’edifici i és un cable que va des de la xarxa elèctrica de la distribuïdora fins a la caixa general de protecció. Una connexió de servei pot ser aèria (sobre la façana o en un pal), subterrània o mixta i és responsabilitat de la companyia distribuïdora

A la connexió de servei sovint se l’anomena escomesa elèctrica, tot i que erròniament, ja que és una traducció directa del castellà, “acometida eléctrica”.

La caixa de protecció  

La caixa general és un element molt important i sovint és la gran desconeguda de les instal·lacions elèctriques. És on arriba el cable que porta l’electricitat de la xarxa elèctrica i incorpora fusibles i un interruptor general amb l’objectiu de garantir la seguretat de la instal·lació. També té una funció de protecció davant de curtcircuits, sobrecàrregues o avaries. 

Conèixer la caixa de protecció és fonamental perquè és on comença la instal·lació elèctrica particular i és a partir d’aquest punt on la persona titular esdevé responsable del manteniment de la instal·lació elèctrica, així com de tots els elements que expliquem a continuació.

Existeixen dos tipus de caixes de protecció en funció del nombre de subministraments que protegeixen. La caixa general de protecció és la que trobarem en comunitats veïnals i és comuna per a tots els subministraments. En canvi, si es tracta d’habitatges aparellats o subministraments aïllats, trobarem la caixa de protecció i mesura, on a banda de la resta d’elements també s’allotja l’equip de mesura. 

Caixa general de protecció (CGP)

És on arriba el cable que porta l’electricitat de la xarxa elèctrica a una comunitat veïnal i incorpora fusibles i un interruptor general. L’objectiu de la CGP és garantir la seguretat de la instal·lació i protegir-la davant de curtcircuits, sobrecàrregues o avaries. 

Caixa de protecció i mesura (CPM)

En els habitatges unifamiliars hi acostuma a haver un altre element, la caixa de protecció i mesura (o CPM) que inclou els elements de la CGP i on s’afegeix l'equip de mesura. 

             

Caixa de protecció i mesura d’un habitatge aïllat

   

Línia general d'alimentació (LGA)

En edificis amb subministrament individual la línia general d’alimentació (o LGA) és el cablejat que uneix la CGP amb l’equip de mesura. En edificis amb diversos subministraments, la LGA uneix la CGP amb la centralització de comptadors. Aquest cablejat subministra tota la potència elèctrica que demana l'edifici. 

Cal destacar que, per motius de seguretat i d'acord amb la normativa vigent, si necessites accedir a la CGP o a la LGA, caldrà contactar abans amb la distribuïdora. Aquesta indicarà si és necessari enviar personal tècnic propi o si pots contractar pel teu compte amb una empresa especialitzada perquè ho faci.

Centralització de comptadors 

La centralització de comptadors és un espai únic en el qual es localitzen tots els comptadors d’un mateix edifici. És el més habitual en comunitats veïnals d’un mateix bloc de pisos, per exemple.

La centralització de comptadors és una estructura amb diversos elements:

  • Interruptor general de maniobra: es fa servir quan es vol interrompre el corrent. 
  • Embarrat general i fusibles de seguretat: la tensió trifàsica de la xarxa es converteix aquí en monofàsica, que és la que solen utilitzar els habitatges. També s’hi afegeix un fusible de seguretat per cada punt de subministrament.
  • Equip de mesura: és el comptador que mesura l'ús d'energia realitzat. Inclou tots els comptadors necessaris.  
  • Derivacions individuals: és el cable elèctric que du l’energia elèctrica des del comptador fins al quadre d’interruptors d’un subministrament concret, com ara un habitatge. 
  • L'embarrat general el componen quatre barres de coure, una per cada fase i una altra pel neutre. La seva funció és connectar l’interruptor general de maniobra amb els comptadors i és on s’instal·len fusibles de seguretat per a cada subministrament. 
  • L'embarrat de protecció és un conjunt de barres de coure que es troben després dels comptadors i que els connecten, a través d’uns borns, amb les derivacions individuals. D’aquesta estructura també surt la derivació a terra, destinada a protegir l’edifici de descàrregues externes. 

El quadre elèctric o quadre general i comandament de protecció

En el cas d’un habitatge, el quadre elèctric o quadre general se sol situar a l’entrada de l’habitatge en qüestió, i allotja tots els dispositius de seguretat i protecció de la instal·lació interior. Per més informació pots consultar l’article següent: Coneix el teu quadre elèctric i protegeix la teva instal·lació contra alteracions

La instal·lació d'enllaç

Tots els elements que acabem de veure s'integren en el que coneixem com a instal·lació d’enllaç, que es defineix com el conjunt d’estructures que uneixen la xarxa elèctrica de la distribuïdora amb la instal·lació interior de la persona usuària. 

És important tenir en compte que davant de dubtes sobre el correcte funcionament de qualsevol dels elements que acabem de veure, el més adequat és que contactis amb una persona tècnica autoritzada. Aquesta revisarà la instal·lació i podrà orientar-te si calgués dur a terme alguna actuació. El bon funcionament d’aquests elements protegeix tant la teva instal·lació com la resta d’instal·lacions properes.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte