Coneix el teu quadre elèctric i protegeix la teva instal·lació contra alteracions

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

El quadre elèctric és un conjunt de components que protegeixen la instal·lació elèctrica i les persones usuàries; representa un element clau en la teva instal·lació elèctrica. Conèixer quins són i com funcionen els seus components pot resultar molt útil en cas d’incidència. Tècnicament es coneix com el quadre de comandament i protecció (QCP). 

El quadre ha de ser en una caixa normalitzada, a prop de la porta principal si es tracta d’habitatges o locals, o suficientment amagat, si es tracta de punts de subministrament de pública concurrència.

Un quadre elèctric en mal estat pot ser font de problemes 

Els elements del quadre elèctric s’instal·len per protegir de riscos elèctrics tant les persones com els aparells elèctrics. Amb tot, a vegades, aquests elements poden deixar de funcionar, ja sigui a causa d’una avaria, perquè diferents alteracions han escurçat la seva vida útil o, senzillament, perquè aquesta s’ha esgotat. 

Per aquest motiu és molt recomanable que feu revisar periòdicament tant la instal·lació com el quadre elèctric. Això us ajudarà a garantir-ne el bon funcionament i evitar possibles avaries als electrodomèstics. Tot i que les revisions periòdiques no són obligatòries per als habitatges, sí que ho són per als negocis i locals destinats al públic. El Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) defineix cada quant s’han de dur a terme (poden ser cinc o deu anys). 

A continuació t’expliquem per a què serveixen cadascun dels elements del quadre de comandament i protecció. 

Interruptor diferencial (ID)

L'interruptor diferencial protegeix les persones de possibles enrampades per un electrodomèstic espatllat. Quan hi ha una fuga de corrent per una derivació a terra en l'equip o circuit a protegir, o quan la persona toca o engega un aparell elèctric avariat, l’interruptor diferencial ho detecta i es desconnecta.

Aquest interruptor disposa d’un botó que permet comprovar-ne l’estat. Si en prémer aquest botó, la instal·lació es queda sense corrent, indica que funciona correctament. 

Si, al contrari, l’habitatge o local continua tenint llum, significa que ja no és funcional i s’haurà de substituir per un de nou. En tots els casos, les empreses fabricants solen recomanar fer una prova mensualment per verificar-ne el bon funcionament. 

L’interruptor diferencial reactivable

Es tracta d’un tipus d’interruptor diferencial que es pot instal·lar de manera opcional. És recomanable si passes molt de temps fora de casa; està programat per tornar a reconnectar-se de forma automàtica en cas d’alteració elèctrica, i permet que torni a haver-hi llum. 

A l’esquerra, un ID monofàsic; a la dreta, un ID reactivable monofàsic. 

Interruptor general automàtic (IGA)

L'interruptor general automàtic interromp el subministrament elèctric quan detecta que se supera la potència màxima que pot suportar la instal·lació elèctrica. Aquesta potència màxima està definida al butlletí elèctric de cada instal·lació. Cal diferenciar-lo de l’interruptor de control de la potència, que només interromp el subministrament si se supera la potència contractada. 

Interruptor de control de potència (ICP)

Aquest interruptor controla que la potència utilitzada no superi la potència contractada. Amb la posada en marxa dels equips de mesura amb telegestió, ja no és obligatori que aquest element figuri en el quadre elèctric, ja que ha estat substituït per l’ICP digital que es troba a l’interior dels nous comptadors. Per a més informació, pots consultar l’article següent, que en parla: L’interruptor de control de potència o ICP.

Petits interruptors automàtics (PIA)

Protegeixen la instal·lació dels incidents produïts per sobrecàrregues o curtcircuits en cadascun dels circuits interiors de la instal·lació elèctrica. D’aquesta manera, només es desconnecta l’interruptor afectat, continua havent-hi subministrament a la resta de la instal·lació i permet localitzar la sobrecàrrega. Normalment estan identificats amb etiquetes al quadre elèctric (il·luminació, cuina, calefacció, etc.).

Protector contra sobretensions (PCS)

Els protectors contra sobretensions serveixen per evitar que els aparells elèctrics de l’habitatge es puguin avariar o bé se’ls pugui reduir la vida útil a causa de sobretensions (amb independència del motiu pel qual s’hagin produït). Són de dos tipus, depenent de si protegeixen el circuit elèctric de sobretensions transitòries o permanents

El reglament elèctric de baixa tensió en vigor des de l’any 2002 estableix que les instal·lacions han de disposar de sistemes de protecció davant d’aquestes sobretensions. Si no disposes d’aquests elements, et recomanem que els facis instal·lar per personal tècnic qualificat.

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte