Costos que apliquen les distribuïdores

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

ATENCIÓ!

 1. Si el teu contracte és en baixa tensió per sota de 100 kW de potència contractada, pots consultar els costos directament als articles on expliquem cada un dels tràmits: alta de subministrament, alta d’obresmodificació de potència, modificació de la tensió (monofàsica - trifàsica), modificació per autoconsum
 2. Els costos que recollim en aquest article són vàlids per a contractes d’alta tensió per sota o igual a 250 kW contractats i també per a cada un dels costos per punts de subministrament amb baixa tensió per sota de 100 kW de potència contractada. Si vols saber els costos per valors de potència contractada superiors, ens ho pots consultar enviant un correu a modifica@somenergia.coop.

La normativa estableix els diferents costos que les empreses de distribució apliquen en determinats tràmits, com ara una alta de subministrament o una modificació de potència, entre d’altres. Aquests costos estan regulats, determinats per l’organisme competent i, per tant, poden ser objecte de modificacions mitjançant publicació de la norma en el butlletí oficial corresponent.

Molt sovint aquests costos són en concepte de “drets” i n’hi ha de diferents tipus, com explicarem seguidament. 

Has de tenir en compte que aquests costos poden tenir diferents preus segons la potència contractada i si el punt de subministrament està connectat a baixa o alta tensió. Habitualment la baixa tensió és la tensió de l’àmbit domèstic, petites empreses, despatxos, oficines… i l’alta tensió és habitual en polígons industrials, explotacions agrícoles o punts aïllats en zones rurals.

Drets de connexió de servei o “escomesa”

El conjunt de drets de connexió de servei  –o també anomenats de manera errònia drets d’“escomesa”, ja que és una traducció directa del castellà, derechos de acometida–- s’apliquen en els casos de nou subministrament o increment de potència. 

Inclouen els pagaments i drets següents:

 1. Pagaments per drets d’extensió.
 2. Pagaments per drets d’accés.
 3. Pagaments per drets de supervisió d’instal·lacions cedides.

Hi ha algunes particularitats, en cas de subministraments temporals o eventuals (per exemple d’obra), que s’expliquen en l’article 27 del RD 1048/2013.

  1. Pagaments per drets d’extensió

Els cobra l’empresa distribuïdora en cas d’alta de subministrament o bé en augmentar la potència contractada. El cost va en funció dels kW contractats o d’augment, segons el cas.

A partir del moment en què es demana una baixa de subministrament o una baixada de potència contractada, tenen una caducitat de tres anys en baixa tensió i cinc anys en alta tensió, per la qual cosa caldrà tornar a pagar-los si es torna a demanar una alta o un augment de potència després d’aquest període.

Els costos que expliquem seguidament són per terrenys que tenen la condició de solar, en sòl urbanitzat. En altres circumstàncies els costos poden ser superiors. Ens ho pots consultar enviant un correu a modifica@somenergia.coop.

En baixa tensió la quota és de 17,374714 €/kW (21,0234 €/kW, IVA inclòs).

En alta tensió la quota depèn també de la tensió d’accés:

Tensió €/kW
€/kW
(IVA inclòs)
Més d’1 kV i no superior a 36 kV 15,718632 19,01954
Més de 36 kV i no superior a 72,5 kV 15,343534 18,56568
Més de 72,5 kV 16,334353 19,76457

  2. Pagaments per drets d’accés

Els cobra l’empresa distribuïdora en el cas d’alta de subministrament o bé en augmentar la potència contractada. De la mateixa manera que els drets d’extensió, el cost va en funció dels kW contractats o d’augment, segons el cas.

En baixa tensió la quota és de 19,703137 €/kW (23,8408 €/kW, IVA inclòs).

En alta tensió la quota depèn de la tensió d’accés del punt de subministrament:

Tensió €/kW
€/kW
(IVA inclòs)
Més d’1 kV i no superior a 36 kV 16,992541 20,56097
Més de 36 kV i no superior a 72,5 kV 14,727812 17,82065
Més de 72,5 kV 10,700842 12,94802

  3. Pagaments per drets de supervisió d’instal·lacions cedides

Els cobra la distribuïdora en concepte de supervisió de treballs i assajos previs a la posada en marxa d’un punt de subministrament o a una ampliació de potència, si optes per l’execució directa i cessió posterior de les instal·lacions.

En baixa tensió la quota és de 101,52 euros per actuació (122,84 euros, IVA inclòs).

En alta tensió la quota depèn de la tensió d’accés i del concepte revisat.

Tensió
Concepte revisat
€/actuació
€/actuació
(IVA inclòs)
Més d’1 kV i no superior a 36 kV Línia 253,81 307,11
Més d’1 kV i no superior a 36 kV Centre de transformació
152,29 184,27
Més de 36 kV i no superior a 72,5 kV 613,09 741,84
Més de 72,5 kV 1.344,31 1.626,62

Drets d’enganxament, verificació i actuacions sobre els equips de control

Aquests costos s’apliquen quan es demanen a la distribuïdora les actuacions següents: acoblar una instal·lació a la seva xarxa, verificar que aquestes instal·lacions són correctes, i realitzar la connexió i el precintatge del comptador (o qualsevol actuació sobre el comptador derivada de decisions de la persona consumidora).

  1. Drets d’enganxament o connexió

Els cobra l’empresa distribuïdora per actuació duta a terme i corresponen a l’operació d’acoblar la instal·lació a la xarxa elèctrica. 

No has de confondre el dret d’enganxament o connexió amb la nomenclatura que tenen el conjunt de drets del bloc anterior, drets de connexió de servei.

En baixa tensió la quota és de 9,04 euros per actuació (10,94 euros, IVA inclòs).

En alta tensió la quota segons tensió d’accés és:

Tensió €/actuació
€/actuació (IVA inclòs)
Més d’1 kV i no superior a 36 kV 79,491970 96,18528
Més de 36 kV i no superior a 72,5 kV 266,957067
323,01805
Més de 72,5 kV 374,542485 453,19641

  2. Drets de verificació

Els cobra la distribuïdora quan aquesta ha de comprovar que la instal·lació del punt de subministrament compleix amb la normativa i funciona de manera correcta.

En baixa tensió la quota és de 8,01 euros per actuació  (9,69 euros, IVA inclòs).

En alta tensió la quota depèn de la tensió d’accés:

Tensió €/actuació
€/actuació (IVA inclòs)
Més d’1 kV i no superior a 36 kV 54,87
66,40
Més de 36 kV i no superior a 72,5 kV 85,16
103,05
Més de 72,5 kV 125,99 152,45

  3. Drets per actuacions en els equips de mesura i control

Els cobra la distribuïdora per la connexió i precintatge dels equips de mesura i control (el comptador), així com qualsevol actuació en aquests, derivada de decisions del consumidor. El RD 1955/2000 estableix que els drets per actuacions en els equips de mesura i control tenen el mateix import que els drets d’enganxament o connexió.

Altres conceptes

Dipòsit de garantia

És el dipòsit en garantia que pot demanar la distribuïdora segons l'article 79.7 del RD 1955/2000 en el moment de la contractació.

Lloguer dels equips de mesura 

El lloguer de l'equip de mesura o comptadors està establert a l'Annex II de l' Ordre ITC/3860/2007, de 28 de desembre.

Recorda que els diferents drets els cobra la distribuïdora a través de la factura de la comercialitzadora. Si el teu contracte de llum és amb Som Energia, aquests costos apareixen a la part de detall de la factura, en l’apartat d’Altres ConceptesT'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte