Cost dels excessos de potència per a tarifes entre 15 i 50 kW

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

El maxímetre calcula la mitjana de potència utilitzada de cada quart d’hora i, si aquesta mitjana resulta superior a la potència contractada, s’aplica una penalització.

Aquesta penalització s’aplica a les tarifes 3.0TD i 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD amb una potència contractada entre 15 i 50 kW.

Aquesta penalització serà el preu de la potència excedida en aquell període concret pel doble de la diferència entre la potència utilitzada i la potència contractada, i s’aplicarà només als períodes en què s’hagi excedit:

[2 x (potència utilitzada – potència contractada) x preu de l’excés de potència] x nre. dies de la factura  / 30

Per potència utilitzada s’entén el valor de potència utilitzada més elevat de tots els valors mensuals de potència mitjana quart-horària.

La potència contractada serà la que correspongui a cada un dels períodes de potència.

Els preus d’excés de potència es defineixen segons el tipus de tarifa, i prenen els valors següents:

3.0TD 6.1TD 6.2TD 6.3TD 6.4TD
Preu de l'excés de potència en euros /kW 1,406400 1,406400 1,406400 1,406400 1,406400

El factor nombre de dies de la factura/30 es deu al fet que la facturació pel terme dels excessos de potència es farà mensualment prorratejant pel nombre de dies que comprèn el període de facturació. Es considera que el dia de lectura inicial està exclòs, que el dia de lectura final està inclòs i que els mesos són de trenta dies. Això equival a dividir el cost dels excessos entre 30 i multiplicar el resultat pel nombre de dies de la factura en concret.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte