La tarifa indexada

ATENCIÓ! De moment aquesta tarifa només l’oferim a entitats i empreses amb gran volum d’energia industrial.  Si ets una entitat o empresa i tens dubtes sobre si pots accedir a una tarifa indexada, ens pots enviar un correu a empresa@somenergia.coop.

De manera general, una tarifa indexada d’electricitat ofereix energia a preu de cost, amb un marge fix per a la comercialitzadora.

A diferència d’una tarifa fixa, la qual té un preu pactat amb anterioritat segons un determinat horari, en una tarifa indexada el preu de l’energia és variable cada hora, en funció del cost d’adquisició de l’energia al mercat majorista de l’electricitat. Hi ha, doncs, 24 preus cada dia, i canvien d’un dia a un altre.

En el cas de l’Estat Espanyol, el mercat de referència per calcular el preu de la llum en les tarifes indexades és el mercat diari. Aquest mercat el gestiona l’empresa privada-regulada OMIE, que és l’operadora de mercat designada (excepte a Balears i Canàries on el preu és definit per REE).

En l’enllaç anterior pots saber el preu que s’aplicarà cada dia per a cadascuna de les 24 hores següents. Entre les 12 h i les 13 h del matí s’actualitzen els valors. A conseqüència d’aquesta característica, si disposes d’una tarifa indexada, preveure el cost final que tindrà una factura serà més incert que si disposes d’una tarifa fixa. 

Per contra, la tarifa indexada ofereix més possibilitat d’estalvi, si el teu ús elèctric és més flexible, és a dir si tens més capacitat de moure usos energètics a les hores més econòmiques.

En una tarifa fixa, una vegada explorades les vies de reduir energia, optimitzar les potències contractades i l’autoconsum, les possibilitats d’estalvi es redueixen a moure els usos energètics entre períodes horaris (P1, P2, P3…), segons marqui la tarifa que tinguis contractada.

Una altra característica de la tarifa indexada és que reflecteix les variacions del mercat (a l’alça, però, també a la baixa) de manera immediata. És a dir, si el preu de l’energia puja, el preu d’aquesta tarifa, puja; i si el preu de l’energia baixa, el preu d’aquesta tarifa també baixa.

En una tarifa fixa, aquestes variacions de preu es reflecteixen de manera més lenta: quan es fa un canvi de tarifes. A Som Energia el canvi de tarifes pot ser cada 6 mesos, tot i que en algunes ocasions se n'han fet 2 o 3 en mig any. Quan hi ha una d’aquestes actualitzacions de tarifes de les de preu fix, se n'ha d'informar amb un mínim de 30 dies d'antelació.

En l’enllaç següent pots trobar més informació sobre el funcionament del sistema elèctric i del paper de Som Energia.

Com es calcula l’import a pagar?

L’import a pagar per l’energia utilitzada és l’ energia utilitzada cada hora multiplicada pel preu horari corresponent a aquella hora.

L’energia utilitzada cada hora s’obté a partir del comptador o equip de mesura. La distribuïdora facilita a la comercialitzadora un arxiu amb el registre del consum horari, són les anomenades corbes de càrrega horàries (CCH)

El preu horari es calcula a partir de la fórmula indexada on s’introdueixen les variables del mercat i la resta de costos associats a l’adquisició de l’energia. És a dir, el preu de cada hora conté el preu que marca el mercat majorista més la resta de costos associats a la compra de l’energia.

El cost de l’energia d’una factura mensual de 31 dies és la suma de l’energia emprada cada hora multiplicada pel preu horari en cadascuna de les 744 hores del període facturat (31 dies x 24 hores/dia = 744 hores/mes). 

Al cost de l’energia caldrà afegir la resta de costos habituals de la factura: potència, excessos de potència i d’energia reactiva (si és el cas), impost elèctric, lloguer del comptador, IVA, etc.

Com es calcula el preu horari? La fórmula indexada

El preu horari de l’energia final que resulta a la factura s’obté aplicant una fórmula que incorpora tots els costos que paguem com a comercialitzadora per l’adquisició de l’energia. És una fórmula que calcula el preu de cost de l’electricitat comercialitzada, i a la qual afegim un marge de comercialització que serveix per cobrir la resta de despeses pròpies de l’activitat comercialitzadora. 

Tot i que cada comercialitzadora que ofereix tarifa indexada acaba aplicant una fórmula pròpia, aquesta sol ser bastant similar, ja que inclou els diferents elements que conformen el preu final de l’energia. 

Igualment, si estàs comparant dues o més ofertes amb tarifa indexada, no n’hi ha prou a comparar el marge de comercialització: també caldrà donar un cop d’ull a com es configura la fórmula, perquè aquestes siguin equivalents.

En el cas de Som Energia, la fórmula que utilitzem trasllada de manera directa aquests costos al preu final, i és la següent: 

PH = 1,015 * [(PHM + PHMA + Pc + Sc + I + POsOm) (1 + Perd) + FE + K] + PTD + CA 

On: 

 • PH = preu horari de l’energia. 
 • PHM = preu horari del mercat diari. Pels contractes de la Península és el preu OMIE, mentre que a les illes Balears i Canàries és el preu horari de la demanda del sistema balear i el sistema canari respectivament.
 • PHMA = preu horari del mecanisme d’ajust als costos de producció d’electricitat mitjançant el gas. Aquest concepte és nul per als sistemes balear i canari.
 • Pc = pagaments per capacitat.
 • Sc = sobrecostos per la gestió de la xarxa.
 • I = cost del servei d’interrompibilitat.
 • POsOm = cost de l’operador del sistema i de l’operador del mercat.
 • Perd = pèrdues regulades del sistema des del punt de generació al punt de consum.
 • FE = aportació al Fons d’Eficiència Energètica. 
 • K = marge de comercialització. 
 • PTD = peatges de transport i distribució. 
 • CA = càrrecs del sistema. 

Totes les variables són públiques i es troben disponibles per ser consultades al web de l’organisme corresponent. En el document següent, que et pots descarregar, expliquem amb més detall cada una de les variables de la fórmula indexada. 

L’única variable que depèn de Som Energia és el marge (K) per cada kWh d’energia comercialitzada. 

Necessites més ajuda? Contacte Contacte