Com es calcula el preu de la tarifa Generation kWh?

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

La tarifa Generation kWh és la tarifa a la qual tenen accés les persones que formen part de la Generació kWh. Es calcula en funció del cost de generar electricitat a les plantes dels projectes més les despeses per poder comercialitzar l’energia.

Així, el cost de generar electricitat amb les plantes del Generation kWh no és un valor fix, sinó que va variant al llarg de la vida útil de la planta del projecte. Aquestes variacions poden ser conseqüència de diferents motius: reparacions, costos de manteniment, costos administratius, assegurances, canvis en la normativa…

El cost de generar l’energia actualment se situa en 0,051 €/kWh. Es calcula en funció del cost d’amortització lineal durant 24 anys (per poder retornar el préstec a les persones que van participar en el Generation kWh), i dels costos d’operació de les instal·lacions, que inclouen els costos de manteniment, operació i gestió, i l’impost de generació.

A aquest cost, s’hi han d’afegir la resta de conceptes relacionats amb la comercialització de l’energia (càrrecs i peatges d’accés regulats, pagaments a l’operador del sistema i del mercat, marge de la comercialitzadora i altres conceptes relacionats amb la compra d’energia...). 

Sigui com sigui, es tracta d’un cost independent de les variacions del mercat elèctric a causa dels canvis entre l’oferta i la demanda, ja que l’energia generada no es compra en el mercat majorista de la llum. Aquesta circumstància fa que un augment del preu de la llum del mercat, tampoc beneficiï la cooperativa amb més beneficis del compte, perquè, com diem, és un valor independent del mercat. De fet, aquesta independència és un dels pilars del projecte Generation kWh.

El mètode de càlcul concret s’especifica a l’ Annex I del contracte.

Tingues present que els preus de la tarifa Generation kWh els pots trobar a l’apartat de tarifes del web del Generation kWh.

Aplicació del preu Generation kWh a les factures

Recorda que les persones participants en el projecte Generation kWh tenen un cert nombre d’accions energètiques, en funció de l’aportació econòmica que van fer en el seu moment. Cada 100 € aportats corresponen a 1 acció energètica. Recorda també que els drets energètics són vigents a partir dels dotze mesos d’haver fet l’aportació.

En un període tarifari determinat (P1, P2...), la generació real de totes les plantes de Som Energia incloses en el projecte Generation kWh, es divideix pel nombre d’accions energètiques existents. Aquesta quantitat es multiplica per les accions energètiques que ha fet cada participant. Això permet estipular els kWh a preu Generation que s’ha d’aplicar a cada una de les factures de cada una de les persones participants. 

Alhora, si un contracte durant un període tarifari concret (per exemple, el període vall) ha utilitzat més energia que la que li pertoca aquell mes a preu Generation kWh, es cobra el consum de més a la tarifa estàndard que correspongui. Si passa al revés, que durant el període tarifari s’hagi utilitzat menys energia de la que li pertoca a preu Generation kWh, els kWh “sobrants”, es guarden per al mes següent o s’assignen als contractes en prioritat secundària (o terciària, etc.).

A la factura, aquest preu de cost s’aplica a la part d’energia (perquè les participants reben energia). Els altres conceptes de la factura (impostos, lloguer de comptador...) continuen igual. Així, segons els diferents factors que hem esmentat, en una factura determinada es poden aplicar més o menys drets energètics, cosa que sovint es pot veure en la factura que emetem, perquè apareixen dues línies independents d’energia: una per a l’energia a preu segons tarifa, i l’altra per a l’energia preu Generation kWh.

Més informació sobre el Generation kWh.


T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte