A quin preu obtindrem l’electricitat autoproduïda?

El preu Generation kWh a aplicar per l’electricitat que rebrem a través de la nostra factura, es calcularà, en funció del cost real de generar aquesta electricitat a les Plantes Associades.  

Així doncs, els kilowats-hora assignats no són gratuïts. Tenen un preu que serà equivalent al preu de cost que té generar-los.
El preu de l'energia establert per aquest any és de 0,036 €/kWh

Aquest preu es calcula en funció dels costos d’operació de les instal·lacions associades, i que també pot ser objecte d’ajust per part de l’Assemblea General de Som Energia, en funció de criteris objectius establerts a les  condicions general del contracte

  • Costos de manteniment.
  • Impost de generació.
  • Costos de gestió.
  • Amortització lineal durant 25 anys o durant la vida útil del projecte.
  • Altres.

Tot i que la variació anual del preu Generation kWh serà petita, no es tracta d’un valor fixe durant tota la vida del contracte, sinó que s’ajustarà a la realitat de cada moment. Cal remarcar que serà un preu independent al Mercat Elèctric. De fet, aquesta independència és un dels pilars del projecte Generation kWh.

La repercussió sobre la factura d 'aquest preu de cost només incidirà a la part d’energia. Per tant, no evita que paguem els altres conceptes del terme variable o consum (peatges, pagaments regularitzats, taxes, etc.).

Amb els projectes que volem impulsar es preveu un preu de cost d’entre 0,035-0,038 €/kWh, és a dir, aproximadament un cèntim per sota el preu de l’electricitat al mercat. Per exemple, en el cas de la tarifa 2.0, estaríem parlant d’un terme d’energia de l’ordre de 0.122449 €/kWh.

Si voleu més informació, el mètode de càlcul concret s’específica en l’ Annex I del contracte subscrit.

Anar al web Generationkwh.org

Necessites més ajuda? Contacte Contacte