Què representa una Acció Energètica?

Cada Acció Energètica (de 100€) equival a una quantitat concreta d’energia elèctrica (kWhs) en funció de la producció real de les Plantes Associades.

L’equivalència entre acció energètica i l’electricitat a rebre anualment es determina en funció de la producció real de les instal·lacions renovables vinculades al Sistema d’Autoproducció Col·lectiva (Generation kWh).

Per tant, serà una dada ajustada a la realitat en cada moment, si els projectes generen més aquell mes, el rati millorarà. Si és un dia de menys producció, aquest rati es reduirà.

Però estimem, sobre la producció prevista, un rati de  170kWh/AE  mínim. Aquest valor és conservador ja que quan tinguem els tres projectes funcionant (fotovoltaic, eòlic i minihidràulic)  aquest rati pot arribar als 200 kWh/AE.

Si voleu més informació, el mètode de càlcul concret s’especifica en l’Annex I i Annex II del contracte subscrit.

Anar al web Generationkwh.org

Necessites més ajuda? Contacte Contacte