Energia reactiva; què és, efectes en la factura i com eliminar-la

L' energia reactiva apareix en les instal·lacions elèctriques quan s'utilitzen aparells que necessiten crear camps magnètics i elèctrics per al seu funcionament. És a dir, aparells que disposen de bobines i condensadors. Per exemple, els motors dels frigorífics i congeladors, els fluorescents i els transformadors, entre d’altres.

Aquesta energia és molesta per a la distribució, ja que incrementa les pèrdues a les xarxes elèctriques. Per aquesta raó es van crear recàrrecs per els excessos de consum en aquesta energia.

A part de repercutir a la teva economia, l'energia reactiva també provoca una baixada de potència a la teva instal·lació, obligant a tenir una potència contractada més alta.

L'energia reactiva es mesura en kVArh (kilovoltsampers reactius-hora).

Les penalitzacions per energia reactiva:

Per un consum excessiu d'energia reactiva es penalitza amb uns recàrrecs, per les tarifes següents, amb o sense discriminació horària:

Tarifes 2.0A i 2.1A 

Per aquestes tarifes, es factura únicament si l'energia reactiva supera el 50% del consum d'energia activa

Tarifes 3.0 i 3.1A 

Per aquestes tarifes per sobre de 15kW, els recàrrecs s’aplicaran en els períodes P1 i P2. El P3 queda absent de penalitzacions per reactiva.

Si el consum de la nostra energia reactiva és inferior al 33% de l’energia activa consumida, no hi haurà penalització. Aquest 33% mai es paga. Es paga cada kVArh de més, si ens passem d’aquest 33%.

Cost econòmic de la reactiva

Per totes les tarifes, el cost del recàrrec per reactiva és: 

Si el consum de la nostra energia reactiva és superior que el 33% de l’energia activa consumida, pagarem 4,1554 ct per kVArh de més. 

Si el consum de la nostra energia reactiva és superior que el 75% de l’energia activa consumida, pagarem 6,2332 ct per kVArh de més. 

Referències:  BOE -A-2001-20850, BOE -A-2005-21100 i BOE -A-2009-21173.

Com eliminar l'energia reactiva de la instal·lació:

L'opció més habitual és compensar l’energia reactiva instal·lant una bateria de condensadors

En aquests casos recomanem contactar amb un tècnic/a o empresa especialitzada que ens proposarà solucions per baixar l’energia reactiva. És important demanar diferents pressuposts i tenir clar el temps en que recuperarem la inversió. Normalment el període de retorn és baix, així que val la pena estudiar el cas.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte