Documentació necessària per a l’alta de subministrament a Catalunya

A Catalunya, la normativa per tramitar les altes de subministrament reconeix dos documents diferents per certificar que la instal·lació elèctrica es troba en bon estat i compleix la normativa vigent en matèria de seguretat.

Aquests documents els ha d'emetre un professional electricista homologat i recull les característiques de la instal·lació com, per exemple, la potència màxima instal·lada, la que podria admetre, etc.

Quan es tracta d’una primera ocupació del punt de subministrament (mai abans no hi ha hagut llum), el document a presentar és el Certificat d’instal·lació elèctrica (2 pàgines), que va acompanyat d’un d’aquests documents:

Aquests documents són vàlids durant un any des de la seva emissió.

També es demanarà aquesta documentació per a altes de subministrament de segona ocupació que comportin ampliacions de potència respecte a la potència legalitzada (o la “potència màxima admissible” que figuri al certificat vigent). Per exemple, si la potència màxima admissible és 3,4 kW i volem contractar 5,7 kW.

Si es tracta d’una segona ocupació [1] (hi ha hagut llum amb anterioritat), el document a presentar per tramitar l’alta de subministrament és el Butlletí de reconeixement de la instal·lació elèctrica (són aquestes dues pàgines), que serà vàlid durant 6 mesos des de la seva emissió i que, un cop en vigència el contracte elèctric, tindrà una validesa de 20 anys mentre el contracte de subministrament elèctric estigui en vigor. 

El preu d’aquests documents pot variar segons el professional; per això, sempre és recomanable demanar diferents pressupostos. Com a referència, sol estar entre els 80 i els 200 €, excepte si es detecten anomalies que necessiten una actuació més important.

[1]  Per potències admissibles superiors a 20 kW, cal observar el punt 4 de la Nota aclaridora de la Generalitat de Catalunya

Necessites més ajuda? Contacte Contacte