Sistema d'estimació d'ús d'electricitat a Som Energia

En els últims anys, arran de la instal·lació de comptadors digitals capaços de transmetre dades mitjançant la telegestió, cada vegada és menys freqüent que hàgim de recórrer a l’estimació de consums. En la majoria dels casos rebem lectures reals de forma periòdica i ens basem en aquestes lectures per emetre les factures. Tanmateix, en algunes ocasions, encara fem estimacions de consum.

Quan fem estimacions de consum?

Normalment recorrem a les estimacions quan la companyia distribuïdora, propietària del comptador, no ens està transmetent lectures regularment. En aquest cas, amb la finalitat de no endarrerir excessivament la facturació, estimem consums i facturem d'acord amb aquestes lectures calculades.

Com es fa el càlcul?

Calculem un consum diari (en kWh) basat en l'històric de consum que hem registrat a la nostra base de dades durant els mesos anteriors (fins a un màxim de 14 mesos). Aquesta estimació de consum diari es multiplica pel nombre de dies que comprengui aquella factura, d’aquesta manera obtindrem l’ús d’electricitat del període.

El resultat se sumarà a la darrera lectura facturada per determinar la nova lectura de facturació.   

[Lectura Estimada (kWh)] = [Lectura Inicial (kWh)] + nre. de dies x [Ús elèctric diari]

Com puc saber si se m’està facturant amb lectures reals o estimades?

A totes les factures de Som Energia queden registrades les lectures de comptador en les quals es basa aquella factura i s’indicarà si aquella lectura és real o estimada. Hi ha tres possibles indicacions:

Real: La lectura ha sigut enviada pel comptador, ha sigut comprovada per algun tècnic de la distribuïdora, o bé, ha sigut transmesa a Som Energia per la mateixa persona usuària.

Estimada distribuïdora: Lectura calculada per la companyia distribuïdora i transmesa a Som Energia.

Calculada per Som Energia: Estimació de consum feta per Som Energia.

A la teva Oficina Virtual també pots consultar les lectures registrades.

Excepcions

Som Energia no realitza mai estimacions de consums per a aquells contractes que tenen maxímetre (més de 15 kW de potència contractada i/o elements no interrompibles).

Necessites més ajuda? Contacte Contacte